09385894038 naziri.mohsen@gmail.com

نکته دان

نکته دان

ب محسن نظیری


  • به خود ایمان داشته باش و هیچ وقت به آنچه هستی شک نکن.
  • از قدرت خود سوء استفاده نکنید.
  • موفقیت معمولا ناشی از خوب انجام دادن کارهای معمولی به روشی غیرمعمول است.
  • مدیر با منطق مدیریت می‌کند، رهبر با احساس
  • موفقیت معمولا ناشی از خوب انجام دادن کارهای معمولی به روشی غیرمعمول است.
  • هیچ چیز بدتر از یک فرصت ازدست رفته نیست.
  • زیادی رو راست نباش، زیادی هم دروغ نگو.
  • مرداد ۸, ۱۳۹۵

بامن از طریق تلگرام در اتباط باشید

متصل شدن